Wskaźniki Jakości

JAKOŚĆ USŁUG

1. Dostawca Usług świadczy Usługi 24 go­dziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne o jakości zgodnej z poniższymi zasadami i Regulaminem Świadczenia Usług.
3. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Internetowej wynosi 512 kb. Usługa internetowa prawidłowo działająca posiada do 5% strat ramek Ethernet do routera brzegowego mierzonego za pomocą usługi MTR bądź poprzez miernik prędkości dostępny na stronie www.plastcom.pl
4. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Telefonicznej D2 (ocena MOS)
5. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Telewizyjnej określona jest w umowie i polega na ilości kanałów oferowanych w poszczególnych pakietach. W ramach oferty zawierane są informacje o kanałach podstawowych i dodatkowych i zasadach ich świadczenia.
6. Dostawca Usług stosuje następujące procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej sieci:

 • pomiar przepływności oraz opóźnień od urządzenia na brzegu sieci Dostawcy usług a urządzeniem Abonenta, organizacja ruchu polega na kształtowaniu i ograniczeniu przepustowości, zapewnieniu prawidłowego dostępu do zasobów, nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć, unikanie przeciążeń w sieci.

7. Powyższe procedury nie mają wpływu na jakość świadczonych Usług.Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji mogą wynikać z:

 • rodzaju wykorzystywanego Urządzenia Końcowego i jego oprogramowania,
 • warunków transmisji w miejscu korzystania z usług lub aplikacji przez Abonenta,
 • warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji określonych przez Dostawcę Usług,
 • decyzji dostawców usług i aplikacji w sieciach innych operatorów, z których Abonent korzysta, dotyczących warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji,
 • środków technicznych podejmowanych przez Dostawcę Usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Sieci oraz usług,
 • skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnień do rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej,
 • skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnienia do zawieszenia świadczenia Usług, na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej.

8. Dostawca Usług jest uprawniony do podejmowania następujących działań w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci i Usług:

 • usunięcia komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci i Usług,
 • przerwania lub ograniczenia świadczenia Usług na Zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług,
 • rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej,
 • zawiadomienia właściwych organów i służb

9. Informacje o zagrożeniach związanych z Usługami, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, są zamieszczone na Stronie WWW w zakładce bezpieczeństwo sieci.
10. Dostawca Usług świadczy usługi serwisowe polegające na:

 • monitoringu oraz dokonywaniu okresowych przeglądów Sieci,
 • podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie Sieci przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • telefonicznym wsparciu technicznym Abonenta w zakresie konfiguracji i instalacji Sprzętu, w tym Zakończenia Sieci,
 • reagowaniu na zgłoszenia usterek dokonywane przez Abonenta,
 • dokonywaniu odbioru Sprzętu z Lokalu w przypadkach określonych w Regulaminie.